O škole

– ekologická oblast– akce- poznávání přírody a její ochrana “Jablíčkový týden“ s táborákem, opékáním jablíček a podzimních brambor, “Drakiáda“, třídění odpadu, sběr papíru, boj s klíněnkou kaštanovou, výlety do okolí Prahy-poznávání historických částí hlavního města „Prahou bez nudy“, „Rozmarýnkové pozorné kukátko“, “Posvícení s Rozmarýnky“

globe

Informace o mateřské škole „Rozmarýnek“

Adresa: Praha 5, Chlupova 1799                                                                                                                                water

Tel. fax: 235513119 – provoz MŠ: 6.30 – 17.30

msrozmarynek@volny.cz, www.msrozmarynek.cz

Ředitelka MŠ: Jarmila Kopalová – 606 112 616

-ekologická oblast– akce- poznávání přírody a její ochrana “Jablíčkový týden“s táborákem, opékáním jablíček a podzimních brambor, “Drakiáda“, třídění odpadu, sběr papíru, boj s klíněnkou kaštanovou, výlety do okolí Prahy-poznávání historických částí hlavního města „Prahou bez nudy“, „Rozmarýnkové pozorné kukátko“, “Posvícení s Rozmarýnky“

Koloběžkiáda“,  „Kuličkiáda“, divadelní představení nastudovaná dětmi pro radost, stužkování školáků, divadelní a filmová představení

Téma školního roku 24/25

Ve zdravém těle zdravý duch, to ví děvče a i kluk“

Teče voda teče, ať nám všechna neuteče“ – pokračování

Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

Podej mi svou ruku a pojďme společně poznávat přírodu okolo nás

– pojďme společně číst a poslouchat příběhy přírody – učit se ji číst

„Příroda na dotek“

Příroda je nejlepší učebna pod širým nebem“

 • Pobyt v přírodě je neopakovatelným prožitkem jednotlivce či skupiny

 • Putovat do krajiny, která má svůj příběh a vyzývá k jeho objevování a četbě

 • Být tvůrčí v jakékoliv krajině, ale environmentálně šetrným způsobem

 • Nechat se inspirovat a sdílet inspiraci s ostatními a interpretovat, co mi pobyt v krajině přináší

Využití metodiky „Do krajiny za LAND – ARTEM

 

Vést děti k zamyšlení, že voda k pití není samozřejmost

Rozmarýnkovo okénko“ každá středa v sudém týdnu od 16.00-17.30 /čas hraní, ale i povídání pro děti s maminkou a tatínkem

Kroužkování na Rozmarýnku“-, výuka anglického jazyka, flétna, keramika, jóga, cvičení pro malé i pro starší děti ,plavecký výcvik „Noc na Rozmarýnku“/pro toho, kdo se nebojí/ – školy v přírodě v čistém prostředí našich hor-výstavy dětských prací na různá témata “Jak to vidí Rozmarýnci“

 

Vzhledem k ekologickému zaměření naší MŠ je průběžně během školního roku pořizován didaktický materiál a tematicky zaměřená literatura. Také probíhají  ekologické  akce dle měsíčních ekologicko – environmentálních nabídek

MŠ má vypracovaný Roční plán EVVO, kterým se snaží působit na děti předškolního věku v oblasti ekologicko/environmentální a také v souladu ŠVP.

Dlouhodobý cíl na školní rok 2024/2025 – Roční plán EVVO MŠ Rozmarýnek  

Ø  Podpořit průběžné vzdělávání v oblasti EVVO

Ø  Zajištění ekologických podnětů v MŠ  – ekologicky zaměřená aktivita pro děti předškolního věku

Ø  Přizvání a zapojení rodičů k spolupráci

 

MŠ je zapojena v celostátní síti Mrkvička a soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy

 Ředitelka MŠ úspěšně absolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. „Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy“

– vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:21686/2009-25-554

Studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí

Hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme a umožňujeme

–              Vedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách – živé i neživé přírody

–              Třídění odpadu – výchova EVVO

–              Registrace v „Mrkvičce“ – využití nabídek ekologických center – Toulcův dvůr, Pavučina, Tereza – nákup a zajištění didaktického materiálu zaměřeného na ekologickou a environmentální výchovu

–              Čerpání nápadů z informačního bulletinu sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu, využití encyklopedií …

–              Časté vycházky do přírody s ekologickým zaměřením-využití přírodního prostředí během konání škol v přírodě

–              Pěstovat u dětí pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí – pozorování přírodních a povětrnostních jevů

–              Exkurze – hvězdárna, planetárium, rozhovory s odborníky …

–              Experimentace s různými materiály a surovinami – ekohry

–              Pěstitelské aktivity – květinová výzdoba MŠ, pěstování bylinek – pozorovatelské aktivity

–              Správný příklad dospělých k ochraně životního prostředí

 

Cílem naší MŠ: Rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznání, chápat a chránit přírodu v celé její rozličnosti. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

Na důležitém místě vidíme pro děti nezbytnou láskyplnou a  široce otevřenou rodinnou náruč.

Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.

A můžeme létat jen tehdy, objímáme – li jeden druhého

                                                Luciano de Crescendo

   

Velikost školy, počty tříd

 mateřská škola 4 – třídní na školní rok 2024/2025 – kapacita 100 dětí  – 25 %  dětí na třídu

Organizace chodu:

MŠ má vypracovaný Školní řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a je přiložen v přílohách ŠVP

Řízení mateřské školy:

MŠ má vypracovaný Organizační řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., a č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona a je přiložen v přílohách ŠVP

Provoz MŠ:

6.30 – 17.30

provoz upraven v odpoledních hodinách

–        jedna třída „Lvíčata“ s konečným provozem od 16.00 – 17.30

–        tři třídy „Koťata“, „Slůňata“ a „Ptáčata“ do 16.00

seznamování s jógou

„Svítání“ relaxace, nácvik správného dýchání a zklidnění organizmu. Projekt „Svítání“ je doplněn krátkými říkadly a básničkami

Společnost“ Jóga v denním životě“, Blanická 17, Praha 2

 

 

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /  RVP PV / se projekt opět zaměřoval na rozvoj klíčových kompetencí. Navazuje také na opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z 30. 4. 2012, které v rámci vzdělávacích oblastí RVP PV doporučuje konkretizaci očekávaných výstupů  

divadelní aktivita – děti každý měsíc zhlédnou jedno divadelní představení, někdy proběhnou i dvě představení – žánr se střídal, divadelní aktivitu děti přenášely do svých her – divadlo GLANS,  divadlo KRAB – s ekologickým zaměřením

Během divadelních představení, kterých se děti zúčastní se rozvíjí  fantazie, hudební cítění, rozšiřuje se slovní zásoba a děti si uvědomí krásu českého jazyka.

MŠ pravidelně navštěvuje knihovnu s programem – OC Lužiny

MŠ pravidelně spolupracuje s seniorským domem „Lukáš“ – děláme radost babičkám a dědečkům

MŠ pravidelně navštěvuje „Čtecí babička“, která dětem předčítá pohádky před odpoledním odpočinkem – v současné době docházejí již dvě babičky

– pravidelné zahradní slavnosti s programem na závěr školního roku – probíhají na školní zahradě

– pravidelné slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí v září do ZŠ spojené s šermováním a předáním upomínkového dárku.  Společná oslava spojena s návštěvou filmového představení a mlsáním

– pečujeme o zdraví svých Rozmarýnků

–        pravidelné čištění zoubků po obědě – pravidelná návštěva dentální hygieničky

–        seznamování s „Pyramidou zdraví“

–        vhodně sestavená strava během celého dne – nově zaměřeno na předkládání jídel s pohankou, jáhly, červené čočky …ve spolupráci s rodiči

–        proběhla opět akce s názvem “Koukají na nás správně“ – jednalo se o preventivní screeningového vyšetření zraku předškolních dětí. V tomto vyšetření byla opět u několika dětí pochycena oční vada, která je nyní již v léčení

– pomáháme i maličkostmi

FOND SIDUS

–       na pomoc dětem v nemocnicích

–      vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji – Motol, Olomouc

–       za spolupráce s rodiči

–       poděkování formou Certifikátu

 

 

 

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799 ve spolupráci s obcí- MČP13 pracuje na problematice stanovení zásad zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

Pověřená osoba: Tomáš Tesarčík, poverenec@p13.mepnet.cz  – tel.spojení: 235 011514

  Zpracování osobních údajů mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799

 1. Obecná informace o zpracování osobních údajů ve škole a kontakt na pověřence pro umístění na web – Mateřská škola

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799 , dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence dětí („školní matrika“)

 • informace o dětech mimo školní matriku

 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření

 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv

 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce dítěte

 • Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz

 • Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí

 • zdravotní způsobilost dětí

 • Školní stravování a závodní stravování

 • Školská rada

 • Správa IT systému školy

 • Doplňková činnost školy

 • Organizování školních akcí pro děti

 • Korespondence s rodiči (stížnosti, přestupky v chování, zanedbávání docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :

datové schránky

emailem na adrese: msrozmarynek@volny.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou na adrese, adresa školy: Chlupova 1799, Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00  Praha 5 – Stodůlky, E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514.

Stáž – Slovensko Kristýna Menclová

Stáž Slovensko ředitelka MŠ  Prezentace ze stáže_Košice_11.-15.11.

Operační program Jan Ámos Komenský

Šablony4_Rozmarýnek

file:///C:/Users/xxx/Downloads/46_M%C5%A0_Rozmar%C3%BDna_A3-plakat-publicita_OPJAK.pdf

Naše mateřská škola neprovozuje kamerový systém uvnitř v budově.