Aktuality

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Informace pro rodiče:

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023

Letos bude probíhat zápis digitální formou

Zápis bude probíhat 3.5.2022  od 10:00 – těšíme na nové „Rozmarýnky“

 ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU DO MŠ: https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102385459/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5264

TISKOPIS KE STAŽENÍ:  Evidencni list

 

MŠ  – Informace v ukrajinštině – zápis 7. 6. 2022

Дорогі батьки,

Зарахування до дитячого садка 3 травня 2022 року не призначене для громадян України, що подаються на основі візи з метою толерантності або документ про надання тимчасового захисту.

7 червня 2022 року з 13:00 до 17:00 відбудеться набір дітей біженців війни з України.

Набір відбуватиметься в будівлі початкової школи за адресою: вулиця Травничкова, 1744

Ця інформація стосується лише громадян України, які фактично проживають у міському районі Праги 13.

Дирекція дитячого садка…

 

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy dne 3. května 2022 není určen pro občany Ukrajiny s vízem za účelem strpění.

Zápis, pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, proběhne dne 7. června 2022 od 13,00 do 17,00.

Konat se bude v budově základní školy, na adrese: ulice Trávníčkova 1744

Tato informace je pouze pro občany Ukrajiny, kteří mají faktické bydliště v městské části Praha 13.

Vedení mateřské školy Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799 – Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ

 

Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 13

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

 

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1.9.2022 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

 • Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

 

 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 

 Pokyny pro zápis

 • Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.

Termín: 19. 4. – 1. 5. 2022

 

 • Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

 

 • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

 • V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
 • přidělené registrační číslo v případě, že předem nevyplnili registrační formulář na internetových stránkách školy
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
 • tiskopis pro zpětvzetí žádosti

 

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je 19. 5. 2022 od 00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 

 • Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 27. 5. 2022.

Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.

Informace pro rodiče dětí, které ještě nenavštěvují MŠ:

MŠ Rozmarýnek vás srdečně zve do aktivity s názvem „Rozmarýnkovo okénko“, která probíhá již 6 let – pobaví, poučí a nenásilnou formou si děti zvykají na prostředí mateřské školy!

– adaptační moment –  každá  středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 /

Přijďte mezi nové kamarády!!!!

 

„Rozmarýnkovo okénko“

Den:   18. 5. 2022              

Téma:   tento den neproběhne aktivita „Rozmarýnkovo okénko“ – soukromé důvody – děkuji J.Kopalová

 

 

 

Akce na Rozmarýnku květen 2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022″

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – začíná II. pololetí -pátek 10.45 – 11.30
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

Květen – měsíc plný vůně z rozkvetlých zahrádek a sadů …

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu všude kvítí kvete

– máj, půjdeme v háj, poženeme husy v háj, přírodu mám rád …- ekologicky zaměřené programy

2.5. – Mezinárodní den ptačího zpěvu …zazpívala žežulička z doubravy …

3.5. – Den Slunce – pozdrav slunci

8. 5. Svátek matek ….maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek ….

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a navštíví nás od 12.5.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

3.5. 2022 – úterý – 13.00-17.00- vydávání přihlášek

 4. 5. středa – Návštěva knihovny OC Lužiny – 10 00 –III. třída „Lvíčata“

5.5. – čtvrtek – „DEN ZEMĚ“ – akce v Centrálním parku od MÚ Praha 13 – předškolní třídy

12.5. – čtvrtek – „Slunce pro Ukrajinu“ – písničková akce od MÚ Praha 13 – od 9.00 v „Spolkovém domě“ – Stodůlky

17.5. – Vyšetření očí pro přihlášené dětí – v dopoledních hodinách

18.5. –  úterý-  IV třída „Ptáčata“ návštěva knihovny – téma: „Lali cvičí jógu“

 19. 5. – Divadelní představení v dopoledních hodinách v MŠ s názvem „Pasáček vepřů“ od divadla „GLANS“

Škola v přírodě – jaro 2022

21.5. – 27. 5. 2022

Chata „U potůčku“ – Smržovka – Jizerské hory

Další akce dle návrhů jednotlivých tříd:

Vycházky do okolí  – poznáváme naše okolí a umíme ho i nakreslit

Akce na Rozmarýnku duben 2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 – kroužky začínají od října 2021

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlicezačíná II. pololetí -pátek 10.45 – 11.30
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ – pokud se nezhorší situace s Covidem 19 se uskuteční „Rozmarýnkovo okénko“ ve středu 6. 4. 22

a 20. 4. 22

Duben – měsíc s aprílovým počasím a svátkem ZEMĚ – máme ji rádi, jsme její kamarádi…

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem – je to klíč, jmenuje se petrklíč

 • 4. Den Země
 • 4. Na sv. Jiří vylézají z děr hadi a štíři
 • 4. Na sv. Jiří rodí se jaro
 • 4. Filipojakubská noc – pálení čarodějnic

 

Jízda na konících se odkládá pro nemoc – datum další jízdy bude upřesněno – zatím nebyla MŠ informovaná

 

Focení předškolních dětí na TABLO – 11. 4. 2022 – 11.30 

„Knihovna je kamarád“  – rozevřeme knížku a vstoupíme do světa pohádek  –  pravidelné návštěvy knihovny v OC Lužiny –  9.4. – třída „Lvíčata“

návštěvy knihovny v OC Lužiny –  20.4. – třída „Ptáčata“

12.4. 22 úterý – dentální hygiena v předškolním věku v MŠ – všechna oddělení změna termínu vzhledem k onemocnění: 27.4.22

6.4. 22- středa – Divadlo v MŠ Divadlo 100 dortíků – s názvem „Zajíček a velká mrkvová záhada“ – v dopoledních hodinách v MŠ

26.4. 22- úterý– Divadlo v MŠ Divadlo „Vysmáto“ – s názvem „Šašek a čert“ – v dopoledních hodinách v MŠ – změna termínu vzhledem k onemocnění: 23.6.22

 

Velikonoce – pašiový týden od 11.4 – 14.4. – akce „Hledáme Velikonoční slepičku s sladkým překvapením“  – 14.4. na Zelený čtvrtek

– Velký pátek – 15. 4. 2022

– Velikonoční pondělí – 18. 4. 2022

 

 1. 4. – „Filipojakubská kouzelná noc“-„Čarodějnice a lidové tradice“

 

Akce na Rozmarýnku březen  2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 – kroužky začínají od října 2021

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – začíná II. pololetí -pátek 10.45 – 11.30
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvádí sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ

– pokud se nezhorší situace s Covidem 19 se uskuteční „Rozmarýnkovo okénko“ ve středu 9. 3. 22

BŘEZEN – měsíc s  jarním ťukáním na okénko – ťuky, ťuky na vajíčko, už je tady jarní den, do přírody pojedem

když je země dohola, zkoušej trávu zavolat …
čas s jarním klíčkem od studánky …
 • 12.3. – na sv. Řehoře, čáp letí od moře
 • 22.3. – Den vody
 • 21.3.  – „První jarní den“
 • 20.3. – jarní lidové zvyky – „ Vynášení Morany Smrtky“ – vítáme jaro

   2.3. – středa – návštěva knihovny – třída „Lvíčata“ od 10.00 – Jaro

 Jarní prázdniny: 7. 3. – 11. 3. 2022

9.3. – středa v dopoledních hodinách do MŠ přijede divadlo s názvem „ 100 dortíků“ s názvem divadelního představení „Zajíček a velká mrkvová záhada“ – vzhledem k jarním prázdninám se divadelní představení přesunuje na 6.4.2022

 16.3. – středa – návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ od 9 .00 – „Jak se chodí do světa“

 23.3. na MŠ proběhne „Den otevřených dveří“

Téma: „Tiše, tiše na vrátka, ťuká jarní pohádka“

Dopolední blok: 9.00 – 11.00

Odpolední blok: 15.00 – 17.30

 • Možnost nahlédnout do aktivita „Rozmarýnkovo okénko“ od 16.00

 Další akce dle návrhů jednotlivých tříd

 

 

    Prázdninový provoz červenec 2022

Mateřská škola Rozmarýnek tímto sděluje , že na naší MŠ bude probíhat prázdninový provoz

v termínu: od 16.7. – 31.7.2022

v termínu: od 1.7. – 15.7.2022  nabízíme prázdninový provoz na MŠ „Večerníček“, Praha 13, Vlachova 1501

Prázdninové MŠ jsou pro zaměstnané matky!!!

Prosím o nahlášení zájmu na jednotlivých třídách!! 

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2021/2022

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

– sazba polodenní       36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní        41. – Kč / den  tzn. 861. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2021 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní        44. – Kč / den  tzn. 924. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2022. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy