Aktuality

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Informace pro rodiče:

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023

TISKOPIS KE STAŽENÍ:  Evidenčni list

PRÁZDNINOVÁ KVÍTKA

NA ROZMARÝNKU

 Termín: 18. 7. 2022 – 29. 7. 2022

Prázdninový provoz MŠ: 6.30 – 17.00

 Žlutá kvítka: MŠ Palouček

                      MŠ Zahrádka

Oranžová kvítka: MŠ Píšťalka

 

Červená kvítka: MŠ U Rumcajse

 

Modrá kvítka: MŠ Rozmarýnek

Seznamy dětí budou vyvěšené na vstupních dveří do jednotlivých tříd. Pokud budete mít jakékoliv dotazy jsem vám k dispozici v modrých kvítkách 18.7. od 6.30. – děkuji J.Kopalová

 Prázdninový provoz červenec 2022

Mateřská škola Rozmarýnek tímto sděluje , že na naší MŠ bude probíhat prázdninový provoz

v termínu: od 16.7. – 31.7.2022

v termínu: od 1.7. – 15.7.2022  nabízíme prázdninový provoz na MŠ „Večerníček“, Praha 13, Vlachova 1501

Prázdninové MŠ jsou pro zaměstnané matky!!!

Akce na Rozmarýnku červen 2022

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – poslední plavání 24.6. a v pondělí 27. 6. náhradní lekce za školu v přírodě: v čase 9.15. – 10.00
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let – pondělí

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy – aktivita ukončena pro školní rok 21/22

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30 / – vede ředitelka MŠ  

Aktivita „Rozmarýnkovo okénko“ pro tento školní rok ukončena – těším se na další zájemce od října 2022

 

 „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2022/2023 od října 2022 –  děti se budou přihlašovat již v září na jednotlivých třídách. 

 

Červen – měsíc plný slunce a blízkého volání prázdninových dní …
Měsíc rozsvícených lucerniček svatojánských broučků a teplých nocí

1.6. 2022 – MDD – dopoledne plné soutěžení na naší zahradě – ohodnocení – za odměnu pro každé dítě malý dáreček „Z barevných střípků postavíme svět“

 

– Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2022/2023

31.5. 2022 – úterý – 13.00-17.00- proběhlo setkání s podpisem na vydané Rozhodnutí o přijetí dítěte na školní rok 2022/2023 

Informativní schůzka s nově přijatými dětmi na školní rok 2022/2023 – 21. 6. 2022 od 17.00 ve třídě „Ptáčata“

 7.6. Výlet celé MŠ na zámek KOZEL – s objednanou prohlídkou interiéru pro všechny věkové skupiny – Odjezd od MŠ v 8.00 návrat na oběd zpět do MŠ – podle počasí na 13 hodinu.

9.6. „Plecha a Neplecha jdou do světa“ – hudební agentura P.Kubce – v dopoledních hodinách 16.00 – čtvrtek

15.6. – poslední návštěva knihovny – třída „Ptáčata“ s názvem „Hup a Hop na moři“

 23.6. „Zahradní slavnost s táborákem“ – od 16.00 – čtvrtek

 • dopolední akce mezi jednotlivými třídami – „Ukážeme kamarádům, co už umíme…
 • v dopoledních hodinách divadelní představení „Šašek a čert“ divadlo Aleše Bílka
 • od 16. 00 se zapálí podvečerní táborák s opékáním špekáčků

Snad nám bude počasí přát!!!

Mateřská škola žádá rodiče, aby přinesli suché dřevo na táborák, držák na opékání špekáčků a špekáčky.

chléb a hořčici s kečupem – zajistí mateřská škola!! Také zajistí tácky a pití z jednorázových kelímků!

Další červnové akce na Rozmarýnku:

Během měsíce června navštívíme volně se pasoucí koně – nad stanicí metra Radlice – podle počasí  – třída „Ptáčata“ – v dopoledních hodinách

 

15.6. – „Noc na Rozmarýnku“ – středa pro děti, které se nebojí spát přes noc na Rozmarýnku – třída „Ptáčata“

 • prosíme maminky o malé mlsání pro děti, večeře a snídaně bude zajištěna v MŠ
 • dětem na tuto akci dejte spacák a malý polštářek, popř. malou hračku

 16.6. – čtvrtek – „Slavnostní stužkování“ – 9.15

pro děti, které odcházejí v září 2021 do ZŠ – šerpy pro předškoláky – šerpování, upomínkový dáreček na MŠ Rozmarýnek

– „Filmové představení“ – děti v MŠ zhlédnou filmové představení s malým občerstvením –  v MŠ

 

 • 6. Světový den životního prostředí
 • 6. Mezinárodní den oceánů
 • 6. Světový den dárců krve
 • 6. Den afrického dítěte
 • 6. Den květů
 • 6. Evropský den hudby
 • 6. Mezinárodní den trpaslíků
 • 6. Den květů

 

 

 

Věc: Prázdninový provoz – červenec 2021 – školní rok 2020/2021 končí

ve čtvrtek 30. 6. 2022 – MŠ nabízela na červenec náhradní MŠ

MŠ Rozmarýnek je v tomto roce v provozu 18. 7. – 29. 7. 2022

 • Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1.9. 2022

Mateřská škola Rozmarýnek tímto přeje krásné a sluníčkové prožití dlouhých letních měsíců a načerpání nových sil do nového školního roku 2022/2023

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2022. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy