Aktuality

 

 

 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

***************

Důležité sdělení pro rodiče:

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

KDO MŮŽE ŽÁDAT O BALÍČEK:

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Informace pro rodiče:

Ředitelství MŠ Rozmarýnek tímto děkuje rodičům za účast na setkání Rady rodičů dne 19.9.2023

 

Akce na Rozmarýnku září 2023

 

Vítáme všechny „Rozmarýnky“ do nového školního roku 2023/2024

 • prosíme o pečlivé sledování nástěnek, kde jsou pro Vás připravené důležité informace
 • prosíme o občasné nahlédnutí na stránky naší MŠ

 

 „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2023/2024 – kroužky začínají od října 2023

 • keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové
 • výuka anglického jazyka / Lingua Nova – pí. Vorlíčková – úterý a čtvrtek
 • plavecký výcvik v areálu Radlice – pátek 10.45 – 11.30
 • pohybový kroužek pro malé děti – sportovní minipřípravka

pro děti ve věku 3 – 4 let

 • pohybová aktivita v sportovní hale „Sparťanská školička“ – Bellušova ulice – děti z MŠ odvání sportovní lektor po uzavření smlouvy

 „Rozmarýnkovo okénko“ – pro děti, které ještě nenavštěvují mateřkou školu – adaptační moment –  každá středa v sudém týdnu / 16.00 – 17.30  / – od 4. října 2023 – vede ředitelka MŠ

zájemci o „Kroužkování“ se zapíší na jednotlivých třídách, termíny se ještě upřesní do konce září 2023

Na školku si zvykáme, smutky v dálce necháme… 

„Co se skrývá za vrátky jedné malé zahrádky“

– kytička rozmarýnková na zahrádce…

– adaptační období pro děti po prázdninách a zvláště pro naše nové „Rozmarýnky“

Rada rodičů: na školní rok 2023/2024 – 19. 9. 2023

 od 17.30 ve třídě „Lvíčata“  

Program:

 1. přivítání v novém školním roce
 2. ohlédnutí za uplynulým školním rokem – poděkování rodičům za poskytnuté sponzorské dary v školním roce 22/23
 3. představení pedagogického personálu, názvy tříd
 4. zaměření v novém školním roce – 2023/24

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 1. organizační momenty
 2. kroužky na mateřské škole
 3. příspěvek na školní rok 2023/2024 – seznámení s novým účtováním pro tento školní rok, metodický pokyn pro nový školní rok – odsouhlasení
 4. seznámení s rodiči, kteří jsou členi RR
 5. pomoc rodičů: na školní zahradě

Během měsíce září probíhá adaptační – zvykací období na pravidelnou docházku do mateřské školy.

Přejme našim malým Rozmarýnkům, ale i nám všem pohodové zvládnutí následujícího náročného období a tím i úspěšný start do nového školního roku 2023/2024!!!!

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2022/2023

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní       38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní        46. – Kč / den  tzn. 966. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní        49. – Kč / den  tzn. 1 029. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2023. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy