Aktuality

Informace pro rodiče dětí z MŠ Rozmarýnek

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na setkání, které se uskuteční v pondělí 28.6.2021.

Setkání proběhne od 17:00 do 19:00 hodin na zahradě naší MŠ.
Téma setkání:  Rozvoj řeči v předškolním vzdělávání dle anglického vzoru.

Těšíme se na Vás! Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ

 

Komunitně osvětové setkání 26.6. 2021

 

 

Akce na Rozmarýnku červen 2021

 „Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2020/2021 se ukončilo, proběhne jen:

 •  keramický kroužek pod vedením pí.Čihákové – čtvrtek

„Kroužkování na ROZMARÝNKU“ v školním roce 2021/2022 od října 2021, děti se budou přihlašovat již v září na jednotlivých třídách.

 

Červen – měsíc plný slunce a blízkého volání prázdninových dní …
Měsíc rozsvícených lucerniček svatojánských broučků a teplých nocí

 

1.6. 2021 – MDD – dopoledne plné soutěžení na naší zahradě – ohodnocení – za odměnu pro každé dítě malý dáreček „Posvítíme si na všechno okolo nás“

– zdravý ovocný balíček od MÚ Praha 13 – pan starosta zdraví a přeje všem dětem hezké prožití jejich svátku MDD

 

Informace ohledně zápisů do MŠ na školní rok 2021/2022

3. 6. 2021 – čtvrtek – 13.00 – 17.00 – podpis na vydané Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte na školní rok 2021/2022

Informativní schůzka s nově přijatými dětmi na školní rok 2021/2022 – 29. 6. 2021 od 17.00 ve třídě „Ptáčata“

 

17. 6. „Zahradní slavnost s táborákem“ – od 16.00 – čtvrtek

 • dopolední akce mezi jednotlivými třídami – „Ukážeme kamarádům, co už umíme…
 • v 16.00 vystoupení „Kouzelnické představení“ – A.Bílek a syn..s písničkou a pohádkou je vždy veselo…
 • spojeno s malováním na obličej
 • spojeno s pohádkou „O neposlušných telátkách“
 • po ukončení představení se zapálí podvečerní táborák s opékáním
 • špekáčků

Snad nám bude počasí přát!!!

Mateřská škola žádá rodiče, aby přinesli suché dřevo na táborák, držák na opékání špekáčků a špekáčky.

chléb a hořčici s kečupem – zajistí mateřská škola!!

Další červnové akce na Rozmarýnku:

Během měsíce června navštívíme volně se pasoucí koně – nad stanicí metra Radlice – podle počasí – třída „Ptáčata“ – v dopoledních hodinách

          23.6. – „Noc na Rozmarýnku“ – středa pro děti, které se nebojí spát přes noc na Rozmarýnku – třída „Ptáčata“

 • prosíme maminky o malé mlsání pro děti, večeře a snídaně bude zajištěna v MŠ
 • dětem na tuto akci dejte spacák a malý polštářek, popř. malou hračku
 • 24. 6. – čtvrtek  „Slavnostní stužkování“ – 9.15 pro děti, které odcházejí v září 2021 do ZŠ – šerpy pro předškoláky – šerpování, upomínkový dáreček na MŠ Rozmarýnek
 • – „Filmové představení“ – děti v MŠ zhlédnou filmové představení s malým občerstvením – v MŠ 

 

 • 5. 6. Světový den životního prostředí
 • 8. 6. Mezinárodní den oceánů
 • 14. 6. Světový den dárců krve
 • 16. 6. Den afrického dítěte
 • 21. 6. Den květů
 • 21. 6. Evropský den hudby
 • 21. 6. Mezinárodní den trpaslíků
 • 21. 6. Den květů  
 • Věc: Prázdninový provoz – červenec 2021
 • – školní rok 2020/2021 končí  v pátek 30. 6. 2021
 • – MŠ nabízela na červenec náhradní MŠ
 • MŠ Rozmarýnek není v tomto roce v provozu během letního měsíce července!!!!
 • Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021

 Mateřská škola Rozmarýnek tímto přeje krásné a sluníčkové prožití dlouhých letních měsíců a načerpání nových sil do nového školního roku 2021/2022

 

Věc:     Seznam dětí, které byly přijaté do MŠ k 1. 9. 2021

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Č.j.: 70/21

Dle zákona na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. jsou děti vedené pod evidenčním číslem a pod číslem jednacím.

Žádám tímto rodiče, aby se dostavili dne 3. 6. k podpisu na Rozhodnutí o přijetí do MŠ v čase 13.00 – 17.00

 • číslo jednací dle podacího deníku rok 2021
 • evidenční číslo dítěte pro školní rok 2021/2022
Číslo jednací Evidenční číslo na školní rok 2021/2022

 

 3/21 886/2122
 7/21 890/2122
 8/21 891/2122
10/21 893/2122
13/21 896/2122
14/21 897/2122
23/21 906/2122
26/21 909/2122
29/21 912/2122
30/21 913/2122
31/21 914/2122
33/21 916/2122
34/21 917/2122
35/21 918/2122
43/21 926/2122
44/21 927/2122
47/21 930/2122
49/21 932/2122
52/21 935/2122
54/21 937/2122
55/21 938/2122
63/21 946/2122
69/21 951/2122
   

 

Informace pro rodiče k zápisu na školní rok 2021/2022

Rodiče, kteří si nevyzvedli dne 12.5.2021 evidenční číslo pro své dítě na příští školní rok 2021/2022 mohou zavolat ředitelce MŠ, která jim určené evidenční číslo sdělí na telefonním čísle: 606 112 616

Zápis na školní rok 2021/2022

Počet dětí, které bude MŠ přijímat na školní rok 2021/2022 : 25 dětí s přihlédnutím k přiděleným OŠD dětem na tento školní rok.

Objekt: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799

Adresa: Chlupova 1799, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Věc: Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok: 2021/2022

Č. p.: 2/21

 

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • děti s odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm na Praze 13
 • mateřská škola je určena především pro děti pracujících rodičů s trvalým pobytem na Praze 13, ostatní děti mohou být přijaty pouze při volné kapacitě
 • správním řízením procházejí děti, které dosáhnou tří let věku do 30. 9. daného kalendářního roku, ostatní děti od dvou a půl let pouze při volné kapacitě
 • děti s pravidelnou celodenní docházkou

Informace o způsobu zápisu na školní rok 2021/2022:

Zápis na školní ro 2021/2022 bude v letošním roce vzhledem k výjimečné situaci probíhat následujícím způsobem:

 • na stránkách MŠ je ke stažení žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • možnost stažení formulářů k zápisu také na https://skolyprahy13.cz
 • ještě jednou upozorňuji o přiložení kopie očkovacího průkazu a kopie rodného listu
 • termín – období od pondělí 3. 5. – 9. 5. 2021
 • zápis bude probíhat v těchto dnech – odevzdáním vyplněných formulářů, popřípadě vyzvednutí prázdných formulářů a jejich odevzdání.
 • v čase od 13.00 – 17.00
 • vyplněnou žádost odevzdáte v 1. patře bočního ředitelského vchodu, kde bude umístěna schránka na vložení vyplněných žádostí, prázdné žádosti k vyplnění a také zde bude k dispozici dezinfekce
 • ředitelka MŠ bude průběžně vaše žádosti odebírat a registrovat – v tomto čase bude v MŠ přítomna
 • v případě dotazu lze ředitelku kontaktovat na telefonním čísle: 606 112616- v tomto čase bude v MŠ přítomna
 • přiřazené evidenční číslo vám bude sděleno na poskytnutých kontaktech – 12.5.2021

pokud se situace upraví, bude zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 probíhat klasicky formou osobního setkání a to za dodržení všech hygienických opatření

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám jako zákonný zástupce dítěte  

 

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:        

Státní občanství:

Místo trvalého pobytu dítěte:

Údaj o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte:

 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:……………………………

 

………………………………………………………………………………………………

Zákonní zástupci se spolu dohodli, že mateřská škola bude jednat o přijetí dítěte se zákonným zástupcem:

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

Datum narození zákonného zástupce dítěte:

Státní občanství:

Doručovací adresa:

ID datové schránky /fyzické osoby – zákonného zástupce dítěte/:      

Údaj o předchozím vzdělávání dítěte:

 

Oznamuji, že podávám současně žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do jiné mateřské školy zřizované MČ Praha13 a uvádím ve všech žádostech stejné preferenční pořadí MŠ pro přijetí dítěte takto:

 1. (preferovaná MŠ) ………………………………………………………
 2. (preferovaná MŠ) ………………………………………………………
 3. (preferovaná MŠ) ………………………………………………………
 4. (preferovaná MŠ) ………………………………………………………

 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Já……………………………………souhlasím s evidováním osobních a citlivých údajů dítěte. Mateřská škola je správcem osobních údajů dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob, zaměstnanců školy i veřejnosti, která se účastní vzdělávání v MŠ. Osobní údaje se zpracovávají za účelem výchovy a vzdělávání v MŠ především ze zákona pro účely vedení povinné dokumentace školy, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce MŠ, úrazové pojištění a pro další účely, související s běžným chodem školy, za účelem zachování bezpečí a ochrany osob a oprávněného zájmu správce. Osobní údaje jsou dále předávány pouze na základě zákonnosti. MŠ chrání osobní údaje dle nařízení GDPR, dbá práva subjektů údajů na přístup k těmto údajům, práva na opravu a práva na výmaz. Zákonný zástupce souhlasí se zveřejňováním fotodokumentace, audionahrávek, videonahrávek a jiných výstupů ze vzdělávání (nástěnky, webové stránky školy, články do odborných periodik), jako součásti propagačních materiálů školy. Dále zákonný zástupce souhlasí s tím, že osobní údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) poskytnuté MŠ pro potřeby zápisu, budou jednorázově použity zřizovatelem pro celkové vyhodnocení zápisu v MČ Praha 13, a to z důvodu operativního řešení případů vícenásobných zápisů na několika MŠ. MŠ má všechny zpracovávané osobní údaje zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zpracováním, změnou, zničením, zneužitím či ztrátou. Jako subjekt údajů máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů písemnou formou.

 

V Praze dne   ………………….                                  

…………………………………………………….                                                                                                    Podpis zákonného zástupce dítěte

 

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy:

 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP / § 4 a 5 školského zákona/;
 • při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se nevztahuje na dítě, pro které bude předškolní vzdělávání povinné;
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou, občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany;

K žádosti je nezbytné doložit: kopii rodného listu dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR, čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu (netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání); Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle vlastních kritérií. Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele.

Spádová oblast – celá MČ Praha 13.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.     Podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ s. ř.“) má účastník právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádá, poskytne mu správní orgán informace o řízení (§ 36 odst. 1 s. ř.). Do spisu je možné za podmínek § 38 s. ř. nahlížet.   Seznámit se se spisem vlastního dítěte se může zákonný zástupce v den určený mateřskou školou (Výzva k nahlédnutí do spisu). Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčení důležitých údajů může vést k ukončení přijímacího řízení.                                                                                                                    

 

………………………………………………………………                                                                                                                     Podpis zákonného zástupce dítěte

 

 

 

Registrační číslo, pod kterým je evidovaná žádost, bude zákonnému zástupci sděleno mateřskou školou odpovídajícím způsobem (datovou schránkou, emailem, telefonicky).  

Pro možnost rychlého spojení prosíme o doplnění kontaktních údajů:

telefon: ………………………………………………………………

a/nebo

email: ………………………………………………………………..

 

 

 

Žádost byla doručena dne: …………………………. bude evidována pod registračním číslem: ……………………………v

 

Informace pro rodiče

 • MŠ informuje , že úplata za vzdělání bude za měsíc březen snížena a přeplatek bude vrácen!!!

Věc: Prázdninový provoz – červenec 2021

 

Prázdninový provoz během měsíce července pro naše děti budou zajišťovat náhradní mateřské školy na území Prahy 13

Školní rok 2020/2021 končí dnem – středa 30. 6. 2021

Školní rok 2021/2022 začíná 1. 9. 2021

 

 1.7. – 16. 7. 2021

Název MŠ: MŠ Pohádka, Praha 13, Janského 2187

Adresa MŠ: Janského 2187/16, Stodůlky, 155 00, Praha 5

Jméno ředitelky: Bc. Soukupová Lenka Dis

Tel. spojení – 251 623 887 MŠ

 

 19.7. – 30. 7. 2021

Název MŠ: MŠ Píšťalka

Adresa MŠ: Chlupova 1798/2, Stodůlky, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Jméno ředitelky: Jana Dibelková

Tel. spojení: 235 513 122 – MŠ

 

Ředitelství mateřské školy žádá o informaci, zda bude využita nabídka prázdninových provozů v oblasti Prahy 13.

Nabídka je jen pro zaměstnané matky!!!!

Prosím o nahlášení zájemců do 10. 5. 2021 formou e-mailu na: msrozmarynek@volny.cz a to vzhledem k současné situaci!!! Nabídka byla vystavena v šatnách již od 26.2.2021!!

 V Praze dne: 26. 2. 2021

Děkuji J. Kopalová

 

 

 

 

Platba stravného a školného v školním roce 2020/2021

 Vážení rodiče, děkuji za podepsání Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do naší MŠ a nyní poskytuji slíbené informace

 V naší MŠ probíhá platba úhrady stravného i školného formou převodu

 z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu

 

Stravné: opraveno 28.8.20 – jedná se o 21 dní měsíčně!!!

Základní měsíční platby stravného k 1. 9. 2020 činí:

– sazba polodenní       36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní        41. – Kč / den  tzn. 861. – / měsíčně

 Zvýšené – 7 let měsíční platby stravného k 1. 9. 2020 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 dovrší 7 let)

– sazba polodenní       39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní        44. – Kč / den  tzn. 924. – / měsíčně

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

—————————————————————————————————————–

Školné: 500.00 Kč každý měsíc

Školné neplatí dětí rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD

 Způsob úhrady stravného a školného

 Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800  

VS – předán při podpisu Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

VS je shodný jak pro platbu stravného, tak i školného

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

 Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

 Datum splatnosti školného zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

 Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

 U předškoláků prosím zadejte trvání trvalého příkazu do 30. 6. 2021. Tak budou úhrady k tomuto datu ukončeny a nedojde k přeplatkům v novém školním roce.

Upozornění pro rodiče naší MŠ Rozmarýnek:

 

Informace

 Provozní doba školy je:

6:30 – 17:30

 • Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
 • Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, ochranné štíty a ani rukavice.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu.
 • Bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí a to ně několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla.)
 • V prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě do MŠ.
 • Rodič dbá na to, aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady.
 • Rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou!
 • Rodič po příchodu do MŠ si vždy vydezinfikuje ruce – dezinfekce u každého vchodu!!!

 

 

Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19

 • Při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte – bude probíhat tzn. „Ranní filtr“
 • Má-li podezření na COVID-19 , neprodleně skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede.
 • Má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!
 • Bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, učitelka nebo ředitel školy neprodleně kontaktujte zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Mateřská škola může měřit teplotu dítěti bezkontaktní teploměrem určenému k měření tělesné teploty.
 • MŠ zakazuje přinášení hraček z domova
 • Dítě musí mít jiné oblečení do třídy