Platby

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

 

MŠ upozorňuje rodiče na změnu v platbě stravného a školného od školního roku 2022/2023

Platby se sjednotí pod jedním variabilním symbolem a to bude variabilní symbol, který byl dítěti určen již dříve pod platbou stravování.

Platba stravného: 966.00

Platba školného: 500.00

Celkem: 1 466.00 pod jedním VS

 Děti rok před vstupem do ZŠ a s odkladem povinné školní docházky školné v hodnotě 500.00 nehradí!!!!

 

 Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ – v Praze dne: 1. 9. 2022

Závazná přihláška ke stravování na školní rok 2022/2023

Přihlásit se ke stravování od:

Jméno a příjmení strávníka:

Datum narození: Třída:

Adresa: __________________________________________________________________

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: __________________________________________________________

Telefon: ________________________ E-mail: __________________________________

Základní měsíční platby k 1. 9. 2022 činí:

– sazba polodenní 38. – Kč / den tzn. 798. – / měsíčně

– sazba celodenní 46. – Kč / den tzn. 966. – / měsíčně

Zvýšené – 7 let měsíční platby k 1. 9. 2022 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 – dovrší 7 let

– sazba polodenní 41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

– sazba celodenní 49. – Kč / den tzn. 1 029. – / měsíčně

Způsob úhrady stravného:

Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800 VS:

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

Platba stravného bude prováděna z účtu: ________________________________________

Prosím vyplňte číslo z důvodů vrácení případného přeplatku na stravném

Změnu je třeba neprodleně písemně nahlásit

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Jsem seznámen-a a souhlasím s povinnostmi vyplývajícími ze stravovacího řádu školní jídelny. Zejména s povinností včas provádět úhradu stravného.

V Praze dne: _____________________ ______________________________________

Podpis zákonného zástupce:

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13

Chlupova 1799