Platby

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

 

MŠ upozorňuje rodiče na změnu v platbě stravného a školného od školního roku 2020/2021

Platby se sjednotí pod jedním variabilním symbolem a to bude variabilní symbol, který byl dítěti určen již dříve pod platbou stravování.

Platba stravného: 861.00

Platba školného: 500.00

Celkem: 1 361.00 pod jedním VS

 Děti rok před vstupem do ZŠ a s odkladem povinné školní docházky školné v hodnotě 500.00 nehradí!!!!

 Pokud budete mít dotazy ohledně změny, ráda vám vše vysvětlím a děkuji za pochopení!!!

 Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ – v Praze dne: 1. 9. 2020

Závazná přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021

Přihlásit se ke stravování od:

Jméno a příjmení strávníka:

Datum narození: Třída:

Adresa: __________________________________________________________________

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: __________________________________________________________

Telefon: ________________________ E-mail: __________________________________

Základní měsíční platby k 1. 9. 2020 činí:

– sazba polodenní 36. – Kč / den tzn. 756. – / měsíčně

– sazba celodenní 41. – Kč / den tzn. 861. – / měsíčně

Zvýšené – 7 let měsíční platby k 1. 9. 2020 činí:

(strávníci, kteří v období od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 – dovrší 7 let

– sazba polodenní 39. – Kč / den tzn. 819. – / měsíčně

– sazba celodenní 44. – Kč / den tzn. 924. – / měsíčně

Způsob úhrady stravného:

Převodem na účet ŠJ č. 127 840 349 / 0800 VS:

KS: 0308, Specifický symbol: 3240041

Platba stravného bude prováděna z účtu: ________________________________________

Prosím vyplňte číslo z důvodů vrácení případného přeplatku na stravném

Změnu je třeba neprodleně písemně nahlásit

Platbu prosím provádějte nejpozději do 25. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc říjen je třeba uhradit stravné nejpozději do 25. 9. atd.

Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti, a to po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Jsem seznámen-a a souhlasím s povinnostmi vyplývajícími ze stravovacího řádu školní jídelny. Zejména s povinností včas provádět úhradu stravného.

V Praze dne: _____________________ ______________________________________

Podpis zákonného zástupce:

Mateřská škola Rozmarýnek, Praha 13

Chlupova 1799

 

 

Školné

Jméno dítěte:

Přidělený VS:

Vážení rodiče,

V naší MŠ probíhá platba úhrady školného formou převodu z bankovního účtu – zadáním trvalého příkazu.

Při zadání, prosím věnujte pozornost následujícím údajům.

Výše měsíční úhrady: 500.00 Kč

Bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 127 840 349 / 0800

KS: 0008, SS: se neuvádí

Datum splatnosti zadejte prosím v rozpětí mezi 11. – 15. dnem běžného měsíce, s ohledem na Vaše termíny plateb a možnosti.

Při zadání trvalého příkazu označte červenec a srpen jako měsíce vyloučené ze splatnosti.

V případě, že nemáte bankovní účet, oznamte prosím, tuto skutečnost ředitelce MŠ a domluvte jiný způsob úhrad.

V Praze dne: 1.9.2020

…………………………………..

Jarmila Kopalová – ředitelka MŠ